Pereiti prie turinio

Sisteminiam gydymui reikia skirti acikloviro mg 5 kartus per dien 57 dienas. Kontraindikacijos: jaunesni kaip 40 metø amþiaus pacientai, subrendusi katarakta, uveitai, neovaskulinë glaukoma, monokulinë terapija.

Valgomosios druskos, gaunamos su C maistu, sumaþinimas iki maþesnio kiekio nei bûtinas sveikiems asmenims, nesergantiems AH ar kuriems nëra skysèiø susilaikymo poþymiø. Rutininis tyrimas siekiant nustatyti KS C disfunkcijà ligoniams, kuriems nëra organinës ðirdies ligos árodymø ar ÐN simptomø. Rutininis maisto papildø vartojimas C siekiant iðvengti struktûrinës ðirdies ligos. Ðirdies voþtuvø plastika ar protezavimas ligoniams, kuriems yra sunki stenozë ar regurgitacija.

Reguliari medicininë apþiûra siekiant ávertinti ÐN poþymius ir simptomus. Priemonës, iðvardintos kaip I klasës rekomendacijos, kai yra ÐN A stadija. II a svarûs árodymai Nëra. II b maþai Ilgalaikis gydymas sisteminá kraujagysliø pasiprieðinimà maþinanèiais vazodilatatoriais, jei yra B paremti árodymai sunkaus laipsnio aortinë regurgitacija.

III neindikuotina 1. Ligoniø, kuriems yra KS disfunkcija ir kuriø sinusinis ðirdies ritmas, gydymas digoksinu. Valgomosios druskos, suvartojamos su maistu, sumaþinimas iki maþesnio kiekio nei yra pavojingas C sveikiems asmenims, nesergantiems ÐN ir kuriems nëra skysèiø retencijos poþymiø. Rutininis maisto papildø vartojimas struktûrinei ðirdies ligai gydyti ar siekiant iðvengti ÐN simptomø C iðsivystymo.

Diuretikai, jei yra skysèiø susikaupimo poþymiø. AKFI visiems ligoniams, jei nëra kontraindikacijø. BAB visiems stabilios bûklës ligoniams, jei nëra kontraindikacijø. BAB neskiriama, jei yra skysèiø A susilaikymo poþymiø iðskyrus, jei jie minimalûstaip pat jei neseniai buvo gydyta intraveniniais inotropijà gerinanèiais vaistais.

Digoksinas ÐN simptomams ðalinti, jei nëra kontraindikacijø. Vaistø, galinèiø sukelti ÐN paûmëjimà pvz. II a svarûs 1. Spironolaktonas visiems ligoniams, kuriems neseniai buvo ar yra IV ÐN f. Fiziniai pratimai, kaip papildoma priemonë klinikinei bûklei pagerinti, ambulatoriðkai gydomiems ligoniams.

II b maþai 1. B paremti 2. Papildomas nitratø skyrimas vienø ar derinant su hidralazinu ligoniui, kuris jau yra gydomas digoksinu, B árodymai diuretikais ir BAB. III 1. Ilgalaikis pertraukiamas ðirdies inotropijà gerinanèiø vaistø skyrimas infuzijos bûdu. Kalcio antagonistø skyrimas ÐN gydyti. Rutininis maisto priedø kofermento Q10, karnitino, taurino, antioksidatoriø arba hormonø augimo C hormono, skydliaukës hormonø skyrimas ÐN gydyti. Kruopðtus skysèiø susilaikymo nustatymas ir kontrolë.

Tinkamai atrinktø ligoniø siuntimas atlikti ðirdies transplantacijà. Ligonio siuntimas ÐN gydyti á kità ástaigà, kai turima pakankama atsparaus ÐN gydymo patirtis. II a svarûs Nëra.

Plauèiø arterijos kateterizacija siekiant koreguoti gydymà ligoniams, kuriems iðlieka sunkaus ÐN simptomø. C paremti árodymai 2. Mitralinio voþtuvo plastika ar protezavimas, kai yra didelë antrinë regurgitacija. Nuolatinë teigiamai inotropiðkai veikianèiø vaistø infuzija, siekiant palengvinti ÐN simptomus. C III neindikuotina 1. Dalinë kairioji ventrikulektomija. C Santrumpos: ÐN ðirdies nepakankamumas 7 lentelë. Sistolinës ir diastolinës AH arterinës hipertenzijos gydymas pagal paskelbtas rekomendacijas.

Skilveliø susitraukimo daþnio kontrolë esant PV. Diuretikai stazei plauèiuose ir periferinëms edemoms kontroliuoti. C II a svarûs árodymai Revaskuliarizacijos operacija ligoniams, sergantiems IÐL, jei átariama, kad simptominë ar C sukeliama miokardo iðemija turi átakos diastolinei disfunkcijai iðsivystyti.

II b maþai paremti 1. Sinusinio ritmo gràþinimas esant PV. C árodymai 2. Digoksinas ÐN simptomams maþinti.

C III neindikuotina Nëra. Nemedikamentinis ÐN paûmëjimo gydymas Gydymo bûdas Oksigenacija Balioninë kontrapulsacija Skilveliui asistuojantys prietaisai Stimuliacija Neatidëliotina ðirdies kateterizacija Neatidëliotina ðirdies operacija Pavyzdþiai Papildomas deguonies tiekimas pro nosies kateterá ar kaukæ, mechaninë plauèiø ventiliacija Intraaortinë balioninë pompa Pulsinës srovës KS asistuojantys prietaisai AV nuosekli elektrinë ðirdies stimuliacija, biventrikulinë stimuliacija PTVAA, mitralinë valvuloplastika, perikardiocentezë AVAJO, aortos voþtuvo protezavimas, mitralinio voþtuvo plastika ar protezavimas, ðirdies transplantacija Santrumpos: AV atrioventrikulinis; PTVAA perkutaninë transliuminalinë vainikiniø arterijø angioplastika; AVAJO aortos ir vainikiniø arterijø jungèiø operacija Pateiktose lentelëse paminëtos tik tos vaistø klasës, kuriø efektyvumas neabejotinas ir yra árodytas klinikiniais tyrimais.

Taèiau, neþiûrint optimalaus ÐN gydymo, ligoniø, serganèiø ÐN, baigtis yra bloga. Todël paskutiniu metu sukurta ar kuriama gausybë naujø vaistø, kuriuos vartojant tikimasi pagerinti ðiø ligoniø prognozæ. Vazopeptidazës inhibitoriai, moksonidinas, endotelino antagonistai, vazopresino antagonistai ir selektyvûs aldosterono antagonistai tai tik kelios naujos vaistø, veikianèiø ávairias neurohormoninës sistemos patogenezines grandis, klasës [4].

Imunomoduliuojantys medikamentai, augimo hormonas, kaspazës inhibitoriai, adrenomedulinas ir eritropoetinas pasiþymi skirtingais veikimo mechanizmais, kurie nëra visiðkai iðtirti. Tyrimø, kuriø metu tirta vazopeptidazës inhibitoriai, endotelino antagonistai, imunomoduliuojantys vaistai ir augimo hormonai, rezultatai buvo nuviliantys. Kiti vaistai, pvz. Daugiausia þadantys vaistai yra advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis ir selektyvus aldosterono blokatorius eplerenonas, kuris jau patvirtintas ÐN gydymui.

Gysele S. Management of heart failure.

paradigma svorio metimas

In: Braunwald s heart disease. New pharmacological strategies in chronic heart failure. Sigita Glaveckaitë Prieðirdþiø virpëjimas PV yra supraventrikulinë aritmija, apibûdinama kaip daþna ir chaotiðka prieðirdþiø veikla.

PV vienas daþniausiø ðirdies ritmo sutrikimø, jis nustatomas beveik 35 procentams visø sutrikus ðirdies ritmui hospitalizuojamø pacientø. Bendrojoje populiacijoje ði aritmija nustatoma 0,4 proc. Ðis ritmo sutrikimas diagnozuojamas maþiau nei 1 proc. Klinikiniai PV tipai: 1. Pirmà kartà nustatytas PV epizodas: paroksizminis PV PV epizodas trunka 7 paras ar maþiau, daþniausiai iki 24 valandø, ir iðnyksta savaime ; persistentinis PV PV epizodas trunka paprastai ilgiau nei 7 paras, savaime neiðnyksta ; permanentinis PV kardioversija netaikyta ar buvo neefektyvi.

Pasikartojantis PV pacientui buvo 2 ar advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis PV epizodø. Pasikartojantis PV gali bûti tiek paroksizminio, tiek persistentinio pobûdþio. Pacientas, kuriam pasireiðkia PV, gali skøstis nespecifiniais negalavimais, susijusiais su svorio netekimas nežinomas nepakankamumu ar koronarine ðirdies liga sumaþëjusia fizinio krûvio tolerancija, dusuliu ramybës ir ar fizinio krûvio metu, bendru silpnumu, galvos svaigimu, krûtinës skausmu.

Dalis pacientø niekuo nesiskundþia, o aritmija átariama atsitiktinai, nustaèius nereguliarø pulsà. PV diagnozuojamas, uþraðius bent vienos derivacijos elektrokardiogramà ar atlikus Holterio 24 val. Elektrokardiogramoje P danteliai neregistruojami, matomos daþnos, nereguliarios prieðirdþiø virpëjimo bangos, nereguliarus skilveliø susitraukimas jei normalus atrioventrikulinis laidumas. PV gydymas orientuotas á aritmijos korekcijà bei tromboemboliniø komplikacijø profilaktikà.

Pradedant gydyti PV sergantá pacientà, bûtina þinoti ðios aritmijos tipà paroksizminis, persistentinis, permanentinis PVapsispræsti, ar sinusinis ritmas bus atnaujinamas bei palaikomas, ar tik kontroliuojamas skilveliø susitraukimo daþnis, bei ávertinti antikoaguliacijos bûtinybæ. Kardioversija Kardioversija procedûra, padedanti pacientui, daþniausiai kuriam pasireiðkia persistentinis PV, atnaujinti sinusiná ritmà.

Prieþastys, dël kuriø sergantiems PV pacientams atnaujinamas ir palaikomas sinusinis ritmas, yra aritmijos sukeltø simptomø sumaþinimas, embolizacijos profilaktika bei kelio kardiomiopatijos iðsivystymui uþkirtimas. Skubi elektrinë kardioversija atliekama esant PV, kai nustatomi ûminio miokardo infarkto poþymiai, yra aritmogeninis ðokas, plauèiø edema, nuo medikamentinio gydymo nepraeinanti krûtinës angina ar tachisistolinis PV su antegradiniu laidumu per papildomà laidumo takà.

Apie kardioversijos tikslingumà ir bûdà, kai nëra bûtina normalizuoti sinusinio ritmo skubiai, sprendþia gydytojas kardiologas.

Prieð elektrinæ kardioversijà, kai yra buvæ ankstyvø aritmijos recidyvø, rekomenduojama skirti antiaritmiðkai veikianèiø medikamentø, kurie padidina elektrinës kardioversijos sëkmæ ir sumaþina ankstyvø recidyvø skaièiø. Galimos komplikacijos Hipotenzija, bradikardija, QT pailgëjimas, torsade de pointes tipo skilvelinë tachikardija, virðkinamojo trakto sutrikimas, konstipacija, flebitas skiriant á venà.

 • Pilvo riebalų deginimas
 • Farmakoterapija II | PDF
 • Ingrida Januleviien, dr.
 • Nepaaiškinamas svorio paauglys
 • Redakcijos vieðnia — Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Akuðerijos ir ginekologijos klinikos vedëja docentë dr.
 • Kaip greitai išeiti iš namų Ar diazepamas privers mane mesti svorį Diazepamas privers numesti svorio, Diazepamas nuo hipertenzijos, 10 naujausių Ar diazepamas gali priversti mesti svorį Narkotikai turi platų veiksmų spektrą.
 • FARMAKOTERAPIJA APÞVALGOS IR AKTUALIJOS (II) - PDF Free Download

Hipotenzija, prieðirdþiø plazdëjimas QT prailgëjimas, torsade de pointes tipo skilvelinë tachikardija, virðkinamojo trakto sutrikimas, hipotenzija. Farmakologinë kardioversija efektyviausia tada, kai pradedama per pirmàsias 7 dienas nuo PV epizodo pradþios.

Atnaujinant ritmà medikamentais yra nepageidaujamø reakcijø vaistø indukuotos torsade de pointes tipo skilvelinës tachikardijos ar kitø pavojingø aritmijø rizika, todël ðià procedûrà, ypaè kai antiaritminis vaistas vartojamas pirmà kartà arba jo vartojimo bûdas yra parenterinis, rekomenduojama atlikti stacionaro sàlygomis.

Árodyta, kad jei PV trunka 7 d. Uþtrukus PV ilgiau nei 7 d. Elektrinë kardioversija yra veiksmingesnë uþ farmakologinæ, taèiau jai reikalingas tinkamas paciento nuskausminimas, o tai gali bûti atlikta dienos stacionaro ar ligoninës sàlygomis. Pakankamai duomenø yra, jog prieð elektrinæ kardioversijà pradëtas gydymas antiaritminiais vaistais gali padidinti kardioversijos sëkmæ bei slopinti ankstyvuosius PV recidyvus. Maksimali vienkartinë ásotinamoji dozë mg, palaikomoji mg mg 1 2 k. PV recidyvø prevencija vaistais nuo aritmijos Ne minimali Pasireiðkia ðirdies liga?

Sinusinio ritmo palaikymas Sinusinis ritmas palaikomas medikamentais, siekiant iðvengti PV recidyvo bei su PV susijusios kardiomiopatijos iðsivystymo.

 • Mesti svorį vasarą
 • Diazepamas privers numesti svorio. DIAZEPEKS (DIAZEPAM), 5 MG N20, Grindeks
 • Gydymas Gydant trofines opas, turėtų būti siekiama pašalinti pagrindinį ligos šaltinį ir pasiruošti chirurginei intervencijai, nes tik taip galima amžinai atsikratyti tokios problemos.
 • Hiv ir stiprus svorio kritimas
 • Vaistai akiø ligoms gydyti - 23 psl.
 • Religinėms apeigoms duona ypač svarbi.
 • William Davis - Kvieciu Pilvas LT PDF | PDF

Sinusinio ritmo palaikymas yra rekomenduojamas pacientams, kuriems kartojasi simptominiai paroksizminio ar persistentinio PV epizodai, kai PV sukelia ûminá ðirdies nepakankamumà ar pablogina jau esantá ðirdies nepakankamumà, kai yra tachikardiomiopatijos iðsivystymo pavojus.

Antiaritminiø vaistø paprastai neskiriama ilgai vartoti po pirmojo PV epizodo, jeigu pacientas neserga struktûrine ðirdies liga. Profilaktinio gydymo antiaritminiais vaistais taip pat galima neskirti pacientams, kuriems PV priepuolio epizodai pasireiðkia nedaþnai lasani svorio sirupas yra gerai toleruojami.

Pastaruoju atveju rekomenduojama taikyti tromboemboliniø komplikacijø profilaktikà ir skirti ðirdies susitraukimo daþná retinanèiø vaistø arba taikyti intervencinius gydymo metodus. Prieð skiriant antiaritminio vaisto vartoti ilgà laikà, visais atvejais turi bûti gydomos ir ðalinamos ligos bei bûklës, sukelianèios ar predisponuojanèios PV.

Antiaritminio vaisto skiriama atsiþvelgiant ne tik á jo veiksmingumà, bet, pirmiausia á jo saugumà ir pasireiðkianèià struktûrinæ ðirdies ligà. Sinusiniam ritmui palaikyti skiriama geriamøjø medikamentø: pirmiausia pasirenkami vaistai metoprololis, verapamilis, propafenonas, antros eilës vaistai amiodaronas ir chinidinas. Beta adrenoblokatoriai veiksmingi, kai PV kyla tik fizinio krûvio metu, idiopatinio PV atveju bei kai PV sukeltas adrenerginës sistemos suaktyvëjimo. Skiriama modifikuoto veikimo metoprololio.

Modifikuoto veikimo verapamilio skiriama esant kontraindikacijø vartoti metoprololio. Sinusiniam ritmui palaikyti skiriamø medikamentø dozës nurodytos 2 lentelëje.

Medikamento pasirinkimas priklauso nuo struktûrinës ðirdies ligos. Á venà ðvirkðèiami vaistai skirti skubiai skilveliø susitraukimo daþnio kontrolei 3 lentelëtuo tarpu nuolatinei ðirdies daþnio kontrolei ramybës, fizinio krûvio ar kitokios stresinës situacijos metu vartojami geriamieji medikamentai 4 lentelë. Kadangi digoksinas neveikia tachisistolijos fizinio krûvio metu, todël daþniausiai skiriamas kartu su kitu vaistu.

Nr. 10 (), Prenumeratos kaina 5,95 Lt - motoklubas.lt

Vieno digoksino skiriama, kai metoprololis ir verapamilis kontraindikuotinas arba vyresniems pacientams, kuriø judrumas ma- III. Skilveliø susitraukimo daþnio kontrolë Ðirdies susitraukimo daþnio kontrolë atliekama paroksizminio tachisistolinio, persistentinio tachisistolinio ir permanentinio tachisistolinio PV atvejais.

Skiriant amiodarono, bûtina atminti, jog jis didina digoksino koncentracijà kraujyje bei varfarino antikoaguliaciná veikimà. Kai medikamentinis gydymas neveiksmingas arba yra bradisistolijos epizodø, pacientas turi bûti siunèiamas pas gydytojà kardiologà iðsiaiðkinti, ar tikslingas intervencinis gydymas.

Amþius m. Tromboemboliniø komplikacijø profilaktika Kadangi tromboembolijø rizika tiek farmakologinës, tiek ir elektrinës kardioversijos metu yra tokia pati, antikoaguliacijos rekomendacijos abiem atvejais vienodos.

Jautriausias ir specifiðkiausias vaizdinis metodas trombams kairiajame prieðirdyje numesti dėkingumo svorį kairiojo prieðirdþio ausytëje nustatyti yra perstemplinë echokardiografija, kuri yra rutininës antikoaguliacijos prieð kardioversijà alternatyva. Taèiau tai, kad trombø nenustatoma ðiuo metodu, neuþkerta kelio tromboembolinëms komplikacijoms po kardioversijos pacientams, kurie nevartoja antikoaguliantø, atsirasti.

Todël po kardioversijos antikoaguliantø vartoti bûtina. Be paruoðimo antikoaguliantais atliekama elektrinë kardioversija ir skubiais atvejais. Visais kitais atvejais kardioversija atliekama tik tinkamai paruoðus pacientà antikoaguliacijai.

Geriamøjø antikoaguliantø vartoti nuo 3 iki 4 savaièiø prieð ir po kardioversijos tarptautinis normalizuotas santykis TNS turëtø bûti palaikomas 2,0 3,0, kai nëra ðirdies voþtuvø patologijos rekomenduojama PV sergantiems pacientams, kai PV trunka ilgiau nei 48 val.

Antitrombozinio vaisto parinkimas turi bûti individualus ir turi remtis tromboemboliniø komplikacijø rizikos stratifikacija. Visiems pacientams, sergantiems recidyvuojanèiu paroksizminiu PV, persistentiniu PV ir permanentiniu PV, kai kartu nustatoma didelë ar vidutinë tromboemboliniø komplikacijø rizika, jei nëra kontraindikacijø, bûtina skirti varfarino, palaikant TNS 2,0 3,0. Kai kartu yra ðirdies voþtuvø ydø ar voþtuvø protezai, TNS ribos priklauso nuo ydos, protezo tipo, bet turi bûti ne maþesnis uþ 2,0 ir ne didesnis nei 4,5.

Paskyrus varfarino, tarptautinis normalizuotas santykis TNS tiriamas 3 4 dienà, po to kasdien, iki pasiekiama terapinë TNS riba.

Pasiekus terapinæ TNS ribà, pirmà mënesá TNS turi bûti nustatomas 1 kartà per savaitæ, vëliau 1 kartà per mënesá arba keièiant medikamentus, arba atsiradus nepageidaujamam vaisto poveikiui. Kai tromboemboliniø komplikacijø rizika maþa arba yra kontraindikacijø vartoti varfarino, skiriama aspirino, mg per parà.

Netiesiogiai veikianèiø antikoaguliantø vartojimo poreikis turi bûti nustatomas reguliariai kas 3 mënesius esant advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis ir persistentiniam PV. Prieðirdþiø virpëjimo ir prieðirdþiø plazdëjimo diagnostikos bei gydymo nuorodos.

Esant arterinei hipertenzijai ir koronarinei ðirdies ligai KÐL rekomenduojamas dihidropiridininiø kalcio kanalø 80 10 10 svorio metimo sėkmė ir β blokatoriø derinys [2].

Arterinë hipertenzija AH yra vienas ið pagrindiniø ðirdies ir kraujagysliø ligø rizikos veiksniø. KSHsistolinë ir diastolinë disfunkcija; hipertenzijai progresuojant prasideda vainikiniø kraujagysliø aterosklerozë, ðirdies nepakankamumas, didëja aritmijø ir staigios mirties rizika [3]. Be to, sergantieji arterine hipertenzija ir koronarine ðirdies liga pasiþymi maþesniu kraujagysliø endotelio vazodilataciniu atsaku, atsirandanèiu dël oksidacinio streso, nulemto azoto oksido NO poveikio sumaþëjimo.

Taigi gydant hipertenzijà reikia ne tik maþinti arteriná kraujospûdá, bet ir oksidaciná stresà bei atnaujinti NO poveiká. Treèios kartos kalcio kanalø blokatorius lacidipinas ne tik veiksmingai maþina arteriná kraujo spaudimà, bet pasiþymi ir antiateroskleroziniu bei antioksidaciniu poveikiu.

Ðios lacidipino savybës itin svarbios gydant ligonius, serganèius arterine hipertenzija ir koronarine ðirdies liga. Aterosklerozë, kaip viena pagrindiniø KÐL prieþasèiø, yra lëtinë sisteminë liga, pasireiðkianti ateromø susidarymu arterijø sienelëje.

Aterosklerozës pradþia siejama su endotelio disfunkcija: jis paþeidþiamas mechaniðkai dël padidëjusio arterinio kraujospûdþio bei kitø fiziniø ir cheminiø veiksniø rûkymo, gliukozës metabolizmo sutrikimø, hipercholesterolemijos.

geriausias būdas sulieknėti pilvą

Padidëja endotelio pralaidumas lipidams ypaè maþo tankio lipoproteinamsgliukozei, baltymams, kraujo forminiams elementams, laisviesiems radikalams. Praëjæ endotelá, maþo tankio lipoproteinai MTL reaguoja su laisvaisiais radikalais ir oksiduojasi. Oksiduoti MTL, skirtingai nuo neoksiduotø MTL, yra ypaè aterogeniðki: jie skatina adhezijos molekuliø ekspresijà endotelio pavirðiuje; be to, stimuliuoja interliaukino 1 IL-1 sekrecijà, kartu stimuliuoja kraujagysliø lygiøjø raumenø làsteliø proliferacijà.

Laisvieji radikalai, perëjæ endotelá, naikina azoto oksidà, kuris yra pagrindinë endotelio apsaugos medþiaga NO iðpleèia kraujagysles, slopina trombocitø adhezijà ir agregacijà, leukocitø adhezijà, kraujagysliø lygiøjø raumenø làsteliø proliferacijà ir migracijà, stimuliuoja endotelio làsteliø augimà. Paþeisto endotelio pavirðiuje padidëja adhezijos molekuliø ekspresija, todël prie pavirðiaus,prilimpa monocitai.

Monocitai, praëjæ endotelá, virsta makrofagais, fagocituoja oksiduotus MTL ir virsta putliosiomis làstelëmis. Svarbu prisiminti ir tai, kad daugeliui aterosklerozës vystymosi procesø reikalingas kalcis: MTL metabolizmui, trombocitø agregacijai, trombocitø augimo faktoriaus sekrecijai, kraujagysliø lygiøjø raumenø làsteliø migracijai ir proliferacijai, jungiamojo audinio matriksui formuotis.

Taigi apibendrinus galima teigti, kad oksidacijos procesai ir kalcis yra svarbûs aterogenezës mediatoriai. Klinikiniai tyrimai árodë, kad treèios kartos kalcio kanalø blokatoriaus lacidipino vazoprotekcinis poveikis pasireiðkia dvejopu veikimu: kalcio kanalø blokavimu ir antiateroskleroziniu poveikiu [4, 5, 6]. Arterinës hipertenzijos metu smulkiøjø arterijø bei arterioliø perkrova kalcio jonais sukelia jø struktûrinius ir funkcinius pakitimus. Blokuodamas kalcio patekimà, lacidipinas saugo kraujagysles.

Lacidipinas slopina laisvøjø radikalø gamybà, maþina bendro cholesterolio ir MTL kieká kraujo plazmoje, slopina MTL oksidavimàsi, cholesterolio sunaudojimà, esterifikacijà ir putliøjø làsteliø susidarymà. Jis apsaugo lygiøjø raumenø làsteles nuo kalcio pertekliaus ir sumaþina intraceliulinio reaktyvaus deguonies gamybà taip sumaþina adhezijos svorio metimo veiksmas ekspresijà endotelio pavirðiuje, taip pat interceliuliniø adhezijos molekuliø kieká ir atnaujina endotelio pralaidumà.

Lacidipinas slopina kraujagysliø lygiøjø raumenø làsteliø proliferacijà bei migracijà, taip pat slopina trombocitø agregacijà. Jo vartojimas atnaujina NO veiklà, kartu normalià nuo NO priklausomà vazodilatacijà.

Farmakoterapija 2005 II

Lacidipinas trukdo NO sintazës indukcijà, taip palaiko NO gamybà. Taigi esant ankstyvoms aterosklerozës stadijoms lacidipinas saugo nuo endotelio disfunkcijos, esant vëlyvoms stadijoms sumaþina ateromø progresavimà.

ELSA European Lacidipine study on Atherosclerosis tyrimas árodë nepriklausomà lacidipino antihipertenziná ir antiateroskleroziná poveiká [6]. Apibendrinus apþvelgtø klinikiniø tyrimø rezultatus ir ávertinus lacidipino poveiká ðirdþiai bei kraujagyslëms maþina bendrà periferiniø kraujagysliø pasiprieðinimà bei kairiojo skilvelio pokrûvá, pleèia vainikines kraujagysles, veikia antiaterogeniðkai ir kaip antioksidatoriusgalima teigti, kad lacidipinas dël savo farmakologinio poveikio daþnai skirtinas ligoniams, sergantiems arterine hipertenzija, ir ypaè tiems, kurie serga gretutine koronarine ðirdies liga.

Beneficial combinations of two or more antihypertensive agents. V, Nr. Endothelial dysfunction, hypertension and atherosclerosis. Calcium antagonist Lacidipine slows down progression of asymptomatic carotid atherosclerosis.

Mokslinis tyrimas INSIGHT Intervention as a Goal in Hypertension Treatment tai daugiacentris dvigubai aklas tyrimas su atsitiktiniu bûdu atrinktais asmenimis, serganèiais arterine hipertenzija, kuriems buvo bent vienas papildomas ðirdies bei kraujagysliø ligø rizikos veiksnys. Tyrimo metu stebëtas inkstø funkcijos kitimas ir ryðys tarp inkstø funkcijos bei sergamumo ir mirðtamumo. Pirminës baigtys buvo mirtis nuo ðirdies ir kraujagysliø ligø: miokardo infarkto, ðirdies nepakankamumo bei insulto.

Inkstø funkcija vertinta pagal kreatinino klirensà, serumo kreatinino kieká bei serumo rûgðties kieká ðlapime ir pagal tai, ar nustatyta proteinurija. Inkstø nepakankamumas iðsivystë 2 proc.

Bent viena ið pirminiø baigèiø insultas, miokardo infarktas, ðirdies nepakankamumas ar mirtis nuo ðirdies ir kraujagysliø sistemos paþeidimø ávyko 15 proc. Tyrimo rezultatai rodo, kad arterinës hipertenzijos gydymas ilgo veikimo dihidropiridininiu kalcio kanalø blokatoriumi gali geriau iðsaugoti inkstø funkcijà nei gydymas diuretikais.

Archives of Internal Medicine. Norëta ávertinti, ar invazinë kardiologinë pagalba yra visuomet veiksmingesnë uþ konservatyvià pagalbà. Ðiuolaikinëmis sàlygomis daugelis pacientø, serganèiø advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis koronariniu sindromu, siunèiami á specializuotas gydymo ástaigas, galinèias atlikti invazines procedûras. Taèiau tyrimo rezultatai nustebino, kai paaiðkëjo, jog mirðtamumo rizika per 6 mënesius po priepuolio yra 14 proc.

Taip pat ðiems pacientams buvo nustatyta didesnë reikðmingø kraujavimø ir insultø rizika. Taèiau, kaip teigia tyrëjai, gautais rezultatais jie visai nenori árodyti, kad invazinës procedûros yra þalingos. Tai tik reiðkia, kad reikalinga kruopðtesnë pacientø atranka ir profesionalesnis indikacijø invazinëms procedûroms ávertinimas.

Neretai, be didesnës bûtinybës gabenant pacientà á specializuotà gydymo ástaigà, prarandamas labai brangus laikas. Buvo manyta, kad klinikiniai tyrimai buvo per trumpi, kad bûtø galima nustatyti ðalutinius poveikius, susijusius su diabetu. Jei kraujospûdis buvo aukðtesnis nei siekta, buvo papildomai skirta atenololio ar þymëto placebo.

Per 14,3 metø mirtingumo nuo ðirdies ir kraujagysliø patologijos ÐKP rodmens vidurkis buvo daug maþesnis 19 proc. PI 1, iki 1, PI 0, iki 1, PI 0, iki 0, Gydymas chlortalodonu pagerino ilgalaikæ baigtá, ypaè asmenims, sergantiems diabetu. Asmenys, kuriems diabetas iðsivystë gydant chlortalidonu, nesivystë bent kiek reikðmingø ÐKP komplikacijø ir jiems prognozë buvo geresnë nei tiems, kurie diabetu susirgo anksèiau.

Kostis J. Po 4 gydymo savaièiø ligoniams, kuriø DKS iðliko 90 mmhg ir didesnis, buvo padidinta vaisto dozë iki 80 mg telmisartano arba mg losartano.

DKS labiau sumaþëjo vartojant tiek maþas, tiek ir dideles telmisartano dozes negu vartojant losartano 40 mg telmisartano ir 50 mg losartano: 46,3 proc. Abiejø vaistø sukelti nepageidaujami poveikiai pasireiðkë panaðiam ligoniø skaièiui telmisartano grupëje 23,2 proc. Dauguma nepageidaujamø poveikiø buvo nestiprûs ir susilpnëjo per 72 val. Zhu J. Efficacy and safety of telmisartan vs. Suppl Dec. Ligoniai buvo suskirstyti á skirtingas grupes pagal prieð gydymà nustatytà albuminø iðskyrimo su ðlapimu kieká AIKkad vëliau bûtø galima palyginti ligoniø, kuriems per 24 mën.

Llewelyn D. Aldosterone Syst.

Kas lemia nugaros ir kelių skausmus

Ingrida Janulevièienë, dr. Loreta Kuzmienë KMU Akiø ligø klinika, Nacionalinis oftalmologijos centras Regos organà sudaro akies obuolys, kuris regos nervu susisiekia su smegenimis, ir akies priediniai organai, kuriems priklauso: a aká judinantis aparatas akies obuolio ir vokø raumenys su nervaisb aká apsaugantis aparatas akiduobë ir jos turinys, vokai ir aðarø aparatas.

Akiø ligomis serganèio paciento tyrimas prasideda pacientui áëjus á gydytojo kabinetà. Atkreipiame dëmesá tiek á specifinius akiø ligoms bûdingus simptomus ðviesos baimæ, aðarojimà, akiø paraudimà, tiek á nespecifinius advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis orientacijà aplinkoje ieðkant patalpoje ðviesos, priverstinæ galvos ar kûno padëtá, veido asimetrijà ir pan.

Iðtyrus centriná matymà ir parinkus optinæ korekcijà, nustatomos akiø ligos, susijusios su optinëmis priemonëmis koreguojamu matymo sutrikimu. Sumaþëjæs ir koreguojamaisiais stiklais nekoreguojamas centrinis matymas bûdingas drumstoms optinëms terpëms, taip pat tinklainës, regos nervo ligoms. Áprasti specifiniai akiø tyrimo bûdai apima akies terpiø apþiûrà biomikroskopijàakiø dugno apþiûrà oftalmoskopijàakiploèio tyrimà perimetrijàakispûdþio matavimà tonometrijà.

Akiø ligø gydymas taip pat dvejopas: vietinis ir bendrinis, t. Vietinis akiø gydymas turi nemaþai privalumø: neinvazinis, nesudëtingas reþimas, paprastas pacientui, patenkanèios maþos preparato dozës paprastai maþai toksiðkos kitiems ekologiškas plonas pret farmacii. Neigiami vietinio akiø gydymo aspektai: lokalus dirginimas, neiðvengiamas nepageidaujamas sisteminis poveikis bei neaiðki preparato dozë.

Medikamento absorbcijos procesas akyje prasideda medikamentui patekus á junginës maiðelá medikamentas tirpsta aðarose, kurios ðiek tiek atskiedþia ir sumaþina veikliosios medþiagos koncentracijà, vëliau praeina pro ragenà ar sklerà ir patenka á priekinës kameros skystá. Medikamento kontaktas su akies pavirðiumi trunka vos 3 6 min. Per 1 minutæ apie 16 proc. Veikiant iðvardintiems veiksniams, tik apie 1 10 proc. Akies viduje prasideda sudëtingas medikamento biotransformacijos procesas, kai, padedant fermentams, vaisto sudedamosios dalys virsta kita chemine forma, artimesne akies audiniams ir struktûroms.

Vietinis akiø gydymas yra ribojamas ragenos epitelio, skleros, kraujo ir kameros skysèio bei kraujo ir tinklainës barjerø. Eliminacijos procesas priklauso nuo vaisto skilimo pusperiodþio: jei pusperiodis trunka ne daugiau kaip 45 min. Siekiant sumaþinti sisteminá nepageidaujamà vietiniø oftalmologiniø medikamentø poveiká, siûloma, álaðinus laðà á junginës maiðà, uþspausti medialiná vokø kampà, uþdaryti kelià á nosiaryklæ ir taip sumaþinti medikamento absorbcijà.

Siekiant pailginti medikamento kontaktà su akies obuolio pavirðiumi ir sumaþinti vaisto atsiskiedimà aðaromis, vartojamos pusiau kietos vaistø formos.

kūno riebalų deginimo iššūkis 3 diena

Vietiniai oftalmologiniai preparatai yra skirstomi á: 1. Tirpalus vaistinë medþiaga yra iðtirpusi tirpiklyje ir vaistai yra paruoðti vartoti. Tirpalai yra skaidrûs. Suspensijas maþesnës kaip 10 mikronø dalelës iðlieka junginës skliaute, veikia po truputá ir ilgiau. Prieð vartojimà bûtina suplakti, kad vaistas pasiskirstytø tolygiai. Emulsijas 0,1 0,3 mikronø riebalø laðeliai skystyje.

Ði vaistø forma skirta riebaluose tirpiems medikamentams vartoti laðais. Gelius tepalo forma pusiau kieta emulsija. Tepalus vaistinë medþiaga sumaiðyta su riebalais, susidaro lokalus riebalø barjeras, todël ilgesnis vaisto kontaktas su akies pavirðiumi.

Pagrindinis priekinio akiø segmento uþdegimø simptomas raudona akis. Pagal ligos sukëlëjà gali bûti infekciniai bakteriniai, virusiniai ir neinfekciniai alerginiai, toksiniai uþdegimai. Pakitimai, atsirandantys akyje dël aðarø plëvelës sutrikimø, sausa akis. Blefaritai Daþniausia vokø uþdegimø blefaritø prieþastis stafilokokinë infekcija, taèiau gali bûti seborëjinis arba Meibomo liaukø disfunkcijos sukeltas blefaritas.

Pacientai skundþiasi vokø paraudimu, deginimu, nieþëjimu, svetimkûnio jausmu. Atsibudus ryte vokø kraðtai bûna traiðkanoti. Dël antrinës bakterinës infekcijos gali atsirasti pûlingø iðskyrø, vystytis konjunktyvitas arba keratitas. Tokiu atveju rekomenduojama vokø higiena dëti ðiltus kompresus, vokø kraðtus plauti vandeniu arba vaikiðku ðampûnu ir vandeniu, mechaniðkai nuvalant apnaðas nuo vokø kraðtø ir blakstienø.

Po to sutepti antibiotikø tepalu 1, 2 lentelë. Jei vyrauja ne infekcinis, o uþdegimo komponentas, galima skirti kortikosteroidø, taèiau atsargiai, kad nepaûmëtø infekcinis procesas. Bakteriniai konjunktyvitai Bakteriniu advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis susergama infekcijai patekus á akis nuo rankø, ið nosies ar priediniø anèiø gleivinës.

Ligos pradþia ir klinika priklauso nuo sukëlëjo. Staigi pradþia, gausi pûlinga sekrecija bûdinga Neisseria meningitidis ir Neisseria gonorrhoeae. Poûmë bûdinga stafilokokø, streptokokø ir kitø bakterijø sukeltam uþdegimui.

Naujagimiø susirgimo konjunktyvitu daþniausia prieþastis gonokokinë infekcija, taèiau galimi ir kiti sukëlëjai stafilokokai, streptokokai, chlamidijos. Chlamidijø sukelti uþdegimai vis daþniau pasireiðkia jauniems, seksualiai aktyviems þmonëms. Bakteriniams konjunktyvitams gydyti skiriama antibiotikø laðø, nakèiai galima tepti antibiotikø tepalø 1, 2 lentelë. Kortikosteroidø KS neskiriama, nes gali paûmëti bakterinis uþdegimas. Bakteriniai keratitai Bakterinë infekcija daþnai paþeidþia ne tik junginæ, bet ir ragenà, sukeldama bakteriná keratità ar keratokonjunktyvità.

Jie daþniau atsiranda neðiojantiesiems kontaktinius læðius, esant ragenos epitelio paþeidimui dël traumos, susilpnëjus þmogaus organizmo imuninei sistemai ar laðinant uþkrëstus akiø laðus.

Pacientai skundþiasi akies skausmu, ðviesos baime, paraudimu, pablogëjusiu matymu. Apþiûrint ragenà matomas epitelio ir gilesniø ragenos sluoksniø paþeidimas, kuris daþosi fluoresceinu, aplink ragenos stromos paburkimas. Negydant ragena gali perforuoti. Prieð pradedant gydyti rekomenduojama paimti opos nuograndø ar junginiø iðskyrø pasëliui ir antibiotikogramai. Jei to negalima atlikti, skiriama plataus veikimo spektro antibiotikø. Jei yra stiprus uþdegimas, galima ðvirkðti antibiotikø po jungine.

Bakteriniam keratitui gydyti negalima skirti kortikosteroidø laðø, nes jie pasunkina ligos eigà. Vietiniai vaistai bakteriniam akiø uþdegimui gydyti pateikti 1 ir 2 lentelëse.

Adenovirusai gali sukelti du akies adenovirusinës infekcijos sindromus adenovirusiná keratokonjunktyvità ir faringokonjunktyvinæ karðtinæ. Pacientai skundþiasi akiø paraudi- 1 lentelë. Akiø ligoms gydyti vartojami antibiotikai ir jø mikrobiologinis aktyvumas Vaistas Veikia Neveikia Fluorchinolonai Ciprofloksacinas Daugelá gramneigiamø ir Kai kuriø gramteigiamø Lomefloksacinas gramteigiamø bakterijø bakterijø Aminoglikozidai Neomicinas Daugelá gramneigiamø ir kai kurias Gramteigiamoms bakterijoms Gentamicinas gramteigiamas bakterijas poveikis daug maþesnis Tobramicinas Cefalosporinai Cefotaksimas Daugelá gramneigiamø ir kai kurias Daugelio gramteigiamø Ceftazidimas gramteigiamas bakterijas bakterijø Cefuroksimas Sulfonamidai Sulfacetamidas Daugelá gramteigiamø ir Neisseria sp, Pseud.

Vietiniai antibakteriniai vaistai ir jø nepageidaujami poveikiai Antibakterinis vaistas Vaisto pavadinimai ir gamintojai Nepageidaujamos reakcijos Ac.

Liga plinta kontaktiniu keliu per rankas, uþkrëstus medicinos instrumentus, baseino vandená. Gydymas simptominis. Padeda ðalti kompresai, dirbtinës aðaros. Herpes simplex virusas sukelia blefarokeratokonjunktyvitus.

Pasireiðkia pûslinis bërimas vokø kraðtuose, junginës paraudimas, atsiranda folikulø, gali formuotis membranos. Iðskyros vandeningos. Nustatomas ragenos epitelio paþeidimas dendritinis ar geografinis keratitasstromos uþdegimas, kartais gali vystytis priekinis uveitas.

Padidëja paausio limfmazgiai. Gydymas: vietiniø antivirusiniø vaistø skiriama apie 1 2 savaites, atsiþvelgiant á ligos sunkumà 3 lentelë.

Sunkiais atvejais sisteminiam gydymui galima skirti acikloviro po mg 5 kartus per dienà. Tokie augalai kaip kvietys gali išlaikyti visus savo protėvių genus. Įsivaizduokite, kad jūsų tėvams pradedant jus chromosomos būtų ne susimaišiusios, bet būtų susijungusios keturiasdešimt šešios mamos ir keturiasdešimt šešios tėvo chro­ mosomos, ir palikuoniui būtų perduotos ne keturiasdešimt še­ šios, bet jau devyniasdešimt dvi chromosomos.

Aukštesniesiems organizmams tai neįmanoma, tačiau augalų karalystėje toks chro­ mosomų kaupimas yra galimas ir vadinamas poliploidija. Vienagrūdis kvietys ir jo evoliucinis įpėdinis dvigrūdis kvietys išliko populiarūs net kelis tūkstančius metų, sėkmingai išsikovo­ jo vietą ant stalų ir altorių, nepaisant to, kad jų derlingumas ir maistinės savybės buvo kur kas blogesnės nei šiuolaikinių kvie­ čių. Tikėtina, kad Mozė savo ištarmėse minėjo būtent dvigrūdžius kviečius, be to, tai gali būti Biblijoje minimas kussemeth - ši rūšis išsilaikė iki pat Romos im­ perijos advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis.

Šumerai, kuriems tenka pirmosios rašytinės kalbos sukūrimo garbė, paliko mums dešimtis tūkstančių dantiraščiu išmargintų lentelių. Ant kai kurių iš jų išraižyti m. Visi jie buvo gaminami grūstuve smulkinant dvigrūdžius kviečius arba malant rankinėmis girnomis. Į mišinį ar numesiu svorio peršalus būda- 39 Kaip atrodė prieš dešimtis tūkstančių metų augę kviečiai, kurių der­ lius buvo rankomis renkamas neišdirbtuose laukuose?

Šis paprastas klausimas atvedė mane j Artimuosius Rytus arba, tiksliau, j nedidelj ekologinj ūkj Vakarų Masačūsetse. Ten aš sutikau Eliševą Rogozą Elisheva Rogosa. Elė - ne tik gam­ tos mokytoja ir ekologine žemdirbyste besiverčianti ūkininkė; ji yra įkūrusi Kviečių paveldo apsaugos organizaciją www. Dvigrūdžiai kviečiai senovės Egipte vešėjo itin gerai, nes jų augimo ciklas atitiko sezoninius Nilo potvynius ir atoslūgius. Būtent egiptiečiai sugalvojo, kaip pridėjus mielių duoną galima iškildyti.

Bėgdami iš Egipto žydai skubėjo ir nepasiėmė užmai­ šyto raugo, taigi jie turėjo valgyti iš dvigrūdžių kviečių iškeptą neraugintą duoną. Maždaug prieš du tūkstančius metų iki Biblijos laikų dvi­ dešimt aštuonias chromosomas turintis dvigrūdis šiurkštusis kvietys Triticum turgidum natūraliai susikryžmino su kita žole Triticum tauschii, ir taip atsirado pradinis keturiasdešimt dviejų chromosomų Triticum aestivum paprastasis kvietysgenetiškai 40 Dabar ji visas jėgas skiria šių senųjų javų, kuriuos vartojo ir jos protėviai, auginimui.

Su ponia E. Rogoza pirmiausia pradėjau bendrauti ei. Ji tiesiog negalėjo liautis pasakojusi man apie šiuos unikalius javus, kurie, be kita ko, nėra tiesiog senoviniai kviečiai.

Elė pritarė minčiai, kad šiuolaikiniai kviečių produktai gali būti ne­ sveiki dėl pastaruosius kelis dešimtmečius vykdytų pokyčių, siekiant didinti žemės ūkio kultūrų derlingumą ir pelningumą, dėl kurių kviečiai galėjo tapti kenksmingi sveikatai. Jei jau taip, siekiant spręsti šią problemą šiuolaikinius kviečius ver­ tėtų vėl pakeisti vienagrūdžiais ir dvigrūdžiais kviečiais, kurie turėtų būti tobulinami tik vadovaujantis nuoseklia evoliucine atranka.

Ke­ turiasdešimt dvi šio augalo chromosomas sudaro susijungusios trijų skirtingų augalų chromosomos, taigi jis yra genetiškai sudė­ tingiausias. Tačiau jis taip pat yra genetiniu požiūriu lanksčiau­ sias - ši savybė vėlesniais tūkstantmečiais labai pravers geneti­ kams. Laikui bėgant derlingesnis ir kepti tinkamesnis paprastasis kvietys pamažu išstūmė savo protėvius vienagrūdį ir dvigrūdį kviečius. Daugelį vėlesnių šimtmečių paprastasis kvietys beveik nesikeitė. XVIII a. Naujajame Pasaulyje kviečiai natūraliai neaugo, tačiau jų at­ sivežė jau Kristupas Kolumbas Christopher Columbuskuris m.

Ispanų tyrinėtojai metais ryžių maiše netyčia javų sėklų atsive­ žė j Meksiką, o vėliau kviečiai pateko j Amerikos pietvakarius. Šiandien vienagrūdžius, dvigrūdžius ir pirmuosius laukinius bei kultūrinius paprastuosius kviečius išstūmė tūkstančiai žmo­ gaus išvestų šiuolaikinių paprastųjų kviečių palikuonių, tokių kaip makaronų gamybai skirti kietieji kviečiai Triticum durum ir žemaūgiai kviečiai Triticum compactumkurių labai smulkūs miltai tinka keksiukams ir kitiems produktams kepti.

Vienagrū- džių arba dvigrūdžių kviečių šiandien galite rasti tik negausiose laukinėse augimvietėse arba kukliuose ūkiuose, išsibarsčiusiuose Artimuosiuose Rytuose, Pietų Prancūzijoje ir Siaurės Italijoje.

Šiuolaikinės hibridizavimo būdu žmogaus sukurtos Triticum rūšys turi pilvo riebalų nuostolis po 60 ar net tūkstančius naujų genų, kurių nebuvo pradiniuose ar savaime besikryžminusiuose vienagrūdžiuose kviečiuose. Triticum kviečiai ir toliau kryžminami siekiant didesnio derlingumo ir tokių savybių kaip atsparumas ligoms, sausrai ar karščiams.

Iš tiesų žmonės taip smarkiai pakeitė šiuolaikinius kviečius, kad be žmogaus pagalbos, pavyzdžiui, tręšimo azotinė­ mis trąšomis arba piktžolių naikinimo, jie nebegalėtų natūraliai 42 augti.

Skirtumai tarp Natufo kultūros kviečių ir tų augalų, kuriuos mes vadiname kviečiais XXI a. Pirmieji vie- nagrūdžiai ir dvigrūdžiai kviečiai buvo lukštiniai, t.

Šiuolaikiniai kviečiai yra plikasėkliai - jų sėklos nuo stiebo atsiskiria kur kas lengviau. Dėl šios savybės juos gerokai paprasčiau iškulti atskirti maistinius grūdus nuo nevalgomų pelų. Šią savybę lėmė Qir Tg {tenaciousglume genų mutacijos.

Šiuolaikiniai kviečiai daug žemesni. Romantišką ankstesnį aukštaūgių, vėjy­ je banguojančių kviečių laukų vaizdą pakeitė nykštukinės arba pusiau nykštukinės rūšys, kurios yra vos pėdos ar dviejų aukščio. Šio bandymo tikslas taip pat buvo padidinti derlingumą. Mažas - tai naujas didelis Nuo tos dienos, kai žmonės pradėjo verstis augalininkyste, ūkininkai stengiasi gausinti derlių.

Daugelį amžių pagrindinis derliaus gausinimo būdas buvo santuoka su moterimi, kuri krai­ čio atsinešdavo keletą hektarų žemės, na ir gal dar kelias ožkas ir ryžių maišą.

Padidja sritiniai limfmazgiai. Gydoma vietiniais antivirusiniais laais arba tepalu, taiau j veiksmingumas nra iki galo patvirtintas. Galima skirti nesteroidini la nuo udegimo, vyzd pleiani jei yra uveitas. Sisteminiam gydymui reikia skirti acikloviro mg 5 kartus per dien 57 dienas. Sergantiesiems vernaliniu arba atopiniu konjunktyvitu rekomenduojama skirti vietini putlisias lsteles stabilizuojani ir nesteroidini vaist nuo udegimo. Sunkiems alerginiams konjunktyvitams ar keratokonjunktyvitams gydyti skiriama vietini steroidini la.

Kraujagysles sutraukiantys. Maina kraujagysli sieneli pralaidum. Jie veiksmingai maina jungini paraudim ir paburkim. Plaiai vartojami kartu su antihistamininiais medikamentais. Neturi tiesioginio antialerginio poveikio.

Vartojami kas 2 valandas, bet ne daugiau kaip 4 kartus per dien. Nepageidaujamas poveikis deginimo jausmas silainus, midriaz, ypa pacientams, kuri rainels viesesns, ilgai vartojant gali sukelti medikamentin konjunktyvit.

Absoliuti kontraindikacija udaro kampo glaukoma. Antihistamininiai medikamentai. Vietiniai antihistamininiai vaistai gali bti vartojami alerginiams konjunktyvitams gydyti, taiau j poveikis sustiprja kartu vartojant kraujagysles sutraukiani medi kament. Kombinuotam gydymui rekomenduojami antihistamininiai vaistai kartu su nafazolinu arba fenilefrinu. Vietinis alergini aki lig gydymas antihistamininiais advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis yra veiksmingesnis nei sisteminis.

Nepageidaujamos reakcijos aarojimas, deginimo jausmas, aki divimas ar nemalonus pojtis, galvos skausmas, nemalonus skonis. Putlisias lsteles stabilizuojantys medikamentai. Pasiymi putlisias lsteles stabilizuojaniu ir putlij lasteli bei eozinofil H1 receptorius blokuojaniu veikimu. Slopina leukotrien gamyb, maina histamino bei udegimo lsteli koncentracij. Veiksmingai maina niejim ir paraudim gydant mines ir ltines alergines aki ligas. Kombinuoto poveikio medikamentai.

Jie skiriasi nuo putlisias lsteles stabilizuojani medikament papildomu antihistamininiu veikimu. Ketotifenas pasiymi putlisias lsteles stabilizuojaniu kodėl negaliu prarasti vidinių šlaunų riebalų mediatori susidarym slopinaniu veikimu slopina H1 receptorius ir leukotrien susidarym.

Gali bti vartojamas ir bronchins astmos ar kit alergini lig profilaktikai. Turi stipr antihistaminin ir antianafilaksin poveik sergantiesiems atopiniu dermatitu, sezoniniu ar nuolatiniu rinokonjunktyvitu bei mine ar ltine urtikarija, maisto alergija. Nesteroidiniai vaistai nuo udegimo NVNU. Veiksmingai maina niejim ir hiperemij sergant sezoniniu ir vernaliniu konjunktyvitu. Akies paviriaus ir vok alergins reakcijos vystosi patekus alergenams kontaktiniu bdu tai kosmetika, aki laai, kontaktiniai liai arba pooperaciniai silaioro laeliniu keliu sezonin ir nuolatin alergija.

Nr. 10 (122), 2005 Prenumeratos kaina 5,95 Lt ... - ebiblioteka.lt

Danai aki alergija yra susijusi su kitomis mogaus alerginmis ligomis bronchine astma, alerginiu rinitu. Alergins reakcijos gali sukelti vok paeidimus kontaktin dermatoblefarit, atopin dermatit, taiau stipriausios reakcijos pasireikia junginje.

Jungin daug kraujagysli turintis limfoidinis audinys, kuriame gausu alerginse reakcijose dalyvaujani komponent imunoglobulin, limfocit, leukocit, plazmini ir putlij lsteli. Alergins reakcijos pasireikia jungini paraudimu, pabrinkimu, vandeningomis ir gleivingomis iskyromis, junginse atsiranda papil. Ligai kartojantis, gali vystytis randiniai jungini pakitimai, gigantikos papilos, ragenoje padrumstjimai. Lengvesniais alergijos atvejais padeda alti aki kompresai, dirbtins aaros, vietiniai kraujagysles sutraukiantys vais- 3 lentel.

Antivirusiniai vietikai vartojami vaistai nuo aki lig Antivirusinis vaistas Ung. Gliukokortikosteroid la kartu su plataus spektro antibiotikais skiriama po intraokulini operacij glaukomos, kataraktos, stiklaknio ir tinklains lig chirurginio gydymo, ragenos persodinimo udegimo profilaktikai. Dl stipraus nepageidaujamo poveikio pagal iuolaikinius alergini aki lig gydymo algoritmus stipresnio poveikio kortikosteroidai deksametazonas, prednizolonas indikuotini tik sunki ltini alergini aki lig atvejais.

Vietiniai steroidiniai vaistai nuo udegimo kontraindikuotini sergant tuberkuliozs ar grybeli sukeltais aki udegimais, mine Herpes simplex ar Herpes zoster virusine infekcija. Jei aki udegimams gydyti arba pooperacinio udegimo profilaktikai reikia skirti antibiotik ir gliukokortikosteroid la, patartina vartoti i vaist derinius 5 lentel. Vienas svarbiausi inom glaukomos rizikos veiksni yra padidjs akispdis, todl iuo metu pagrindinis glaukomos gydymo bdas yra akispdio mainimas.

Glaukom kontrolei idealiausias bt toks vaistas ar gydymas, kuris kartu maint akispd, gerint akies kraujotak bei apsaugot tinklains ganglines lsteles nuo uvimo. Intensyviai iekoma bd, kaip koreguoti neurologin ir imunin ligos pagrind. Atradus, kaip sustabdyti tinklains ganglini lsteli t, atsivert naujos advancis lipo 3 riebalų deginimas šalutinis poveikis gydymo perspektyvos, paremtos tiesioginiu poveikiu tikriesiems lig sukeliantiems veiksniams.

Padidjus akispd gali mainti vairioms bendrinms ligoms gydyti vartojami farmakologiniai preparatai, pvz. Bendriniam akispdio mainimui vartojami karboanhidrazs inhibitoriai bei osmosiniai preparatai dl savo nepageidaujamo poveikio ilgalaikei terapijai netaikomi. Pavirin anestezija sukeliama suvilgius vietini anestetik tirpalais akies obuolio jungin, ragen.

Per sveikos odos epiderm vietiniai anestetikai iki juntamj nervini galni neprasiskverbia, todl vietini anestetik laai odos jautrumo neslopina. Jautrumo slopinimas prasideda 10 sek. Vaistai, veikiantys adrenoreceptorius Adrenerginiai receptoriai skirstomi 1, 2, 1, 2. Rainelje esanio m. Receptoriai, kurie lokalizuojasi krumplyno stromoje, epitelyje ir kraujagyslse, priklauso 2 tipui, o krumplyno epitelyje yra ir 2 receptori.

Trabekuliniame tinkle randama abiej 1 ir 2 tip receptori. Vietiniai KAI akispdiui mainti vartojami nuo m. Jie maina akies skysio gamyb.

kas padeda numesti svorį su pcos

Ligoniams, sergantiems glaukoma ar aki hipertenzija, vietiniai KAI ilgam sumaina akispd vartojant monoterapij arba derinant su adrenoblokatoriais. Be to, yra pastebta, kad vietiniai KAI gerina upakalinio akies poliaus kraujotak tiesiogiai per vazodilatacin mechanizm. Dorzolamidas Sol. Indikacijos: aki hipertenzija, glaukomos. Sistemikai KAI vartojami trumpalaikiam papildomam gydymui, kai vietiniai laai nesumaina akispdio, parengiamasis laikotarpis iki aki mikrochirurgini operacij ir po j.

Daniausiai pasitaikanios nepageidaujamos reakcijos: lokalus dirginimas ymiai retesnis vartojant brinzolamidokartumo skonis burnoje. Dl adrenoreceptori sujaudinimo adrenalinas sutraukia jungins kraujagysles, sukelia midriaz. Neatmetama ir uveosklerinio nutekjimo pagerjimo galimyb. Derinant su blokatoriais pasireikia papildomas teigiamas poveikis.

Ilg laik buvo laikomi auksiniu glaukomos gydymo standartu. Maina akies skysio gamyb. Skysio nutekjimas ilieka nepakits.

Veikimo maksimumas pasiekiamas po 20 min. Sumajs akispdis palaikomas 12 valand. Nors 1 selektyvieji adrenoblokatoriai akispd maina ne taip stipriai kaip neselektyvieji, j glaukomos proces stabilizuojantis ir akiplot isaugantis poveikis panaus, nes 1 selektyvieji adrenoblokatoriai gerina kraujotak upakaliniame akies segmente pasiymi neuroprotekciniu poveikiu.

Indikacijos: aki hipertenzija, glaukoma. Tuomet taikoma monoterapija kitos grups vaistais arba kombinuotas medikamentinis gydymas. Prostaglandinai ir j analogai Arachidono rgties metabolitai, tokie kaip prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, laikomi udegimo mediatoriais, priskiriami eikosanoid hormon grupei. Didels prostaglandin PG dozs, pavartotos vietikai, sukelia min udegimo reakcij. Maos, ypa PGF2, dozs maina akispd. PGF2 ir jo izopropilo esteriai pagerina uveosklerin intraokulinio skysio nutekjim tai alternatyvus nutekjimo bdas esant obstrukciniam trabekuliniam tinklui ar lemo kanalui.

Akispdiui mainti prostaglandinai vartojami nuo m. Latanoprostas Sol. Izopropilunoprostono poveikis iems receptoriams yra gerokai silpnesnis, taiau pastarasis medikamentas pasiymi stimuliuojamuoju poveikiu prostanoid receptoriams ir yra vadinamas sintetiniu dokosanoidu. Nustatyta, kad izopropil unoprostonas pasiymi neuroprotekciniu poveikiu, blokuoja glutamato sukelt kalcio jon patekim lstel ir taip apsaugo ganglin lstel nuo ties.

Travoprostas Sol. Karboanhidrazs inhibitoriai KAI Fermentas karboanhidraz katalizuoja grtam chemin reakcij, kurios metu i anglies dvideginio ir vandens susidaro bikarbonatas ir atvirkiai. Pagal chemin sandar KAI yra sulfanilamidai, veikiantys kaip silpni diuretikai. Sistemikai pradti vartoti metais.